Tryggare Väsbys samverkansparter

Samverkan är en kärnfråga för Tryggare Väsby. För att kunna arbeta förebyggande på bred front samverkar vi med ett antal olika parter. 

Tryggare Väsbys verksamhet handlar om samverkan kring frågor som trygghet och trivsel för Väsbyborna. Samverkan mellan fastighetsägare ger ett större handlingsutrymme och mer effekt än om en fastighetsägare står ensam. Men vi behöver också bygga relationer och samarbeten tvärs över sektorer och organisationer, för att det ska bli en verklig förändring.

Foto (från vänster) Samverkansgrupp klottersanering kabelskåp: Otoniel Soriano t.f. säkerhetssamordnare Upplands Väsby kommun, Niklas Claesson säkerhetssamordnare Upplands Väsby kommun, Peter Sandberg saneringstekniker Aremo, Karin Göransson verksamhetschef Tryggare Väsby, Amanda Sandberg saneringstekniker Aremo, Sebastian Wohlgethan, gruppchef E.ON

Samverkansfrågor

Vissa ämnen kräver större forum med fler aktörer. Här nedan är tre exempel på löpande större samarbeten. 

Våld i nära relation

Våld i nära relation är ett ständigt aktuellt ämne som engagerar och berör. I regeringens åtgärdspaket för att intensifiera mäns våld mot kvinnor innefattar bl.a. en del som heter förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. Här kan vi i fastighetsbranschen agera våldspreventivt i våra fastigheter och vår yrkesroll.

Tryggare Väsby samverkar löpande med flera olika aktörer för att dela kunskap och information i frågan. Viktigt är att agera, både på strategisk nivå, men också på plats i fastigheterna.

Samverkansparter

Huskurage

Individ och familjeomsorg Upplands Väsby kommun

Kommunpolisen och operativ samordnare BIN polisen

Lokala organisationen Mivida

Väsbyhem

Mer information om var du kan vända dig i vilken situation finns här nedan

Sysselsättning

Tryggare Väsby, Väsbyhem och Upplands Väsby kommun har löpande sedan föreningens start arbetat tillsammans i frågan om sysselsättning. Hur kan vi samverka kring lokal arbetskraftsrekrytering - både unga och de som står långt från arbetsmarknaden - samt den framtida kompetensförsörjningen inom fastighetsbranschen. Det är komplext, flera olika spår, men också frågor som hör ihop med varandra.

Detta är en prioriterad fråga i Upplands Väsby, från näringlivet, politiken och samhället. Regionerna har numera ett ansvar för regionala kompetensförsörjningsfrågor och kommer etablera branschspecifika regionala kompetensråd och just nu finns det bl.a. inom bygg. 

Samverkansparter

Upplands Väsby kommun

Väsbyhem

Fastighetsägarna 

Fastigo

Stadsutveckling

Stadens utformning och människors boendemiljö har en direkt påverkan på trygghet och välbefinnande. Närhet till arbetsplatser, skolor, service, kollektivtrafik och grönområden stärker livskvaliteten. Här måste många aktörer samverka för att den fysiska miljöns utformning ska innehålla de kvaliteter vi värdesätter.

Det är flera stora stadsbyggnadsprojekt på gång i Väsby och Tryggare Väsby samverkar genom att ingå i olika forum för stadsutveckling. Föreningen har också genomfört en områdesanalys för en medlems räkning, då de planerar att bygga i centrala Väsby. I den analysen har man också anlitat extern kompetens för att genomlysa ritningar och ge feedback ur ett byggnadstekniskt trygghetsperspektiv. 

Samverkansparter

Upplands Väsby kommun 

Polisen

Svensk Trygghetscertifiering 

Våld i nära relation

Tryggare Väsby har många samarbeten för att kunna tillhandahålla verktyg för fastighetsägare att agera i frågan, både på strategisk nivå och på operativ nivå. 

Här har vi samlat information om organisationer och telefonnummer man kan ringa i olika lägen gällande frågan om våld i nära relation. Oavsett om du är fastighetspersonal som arbetar på plats och är orolig för någon, eller om du arbetar på annat vis och är nyfiken eller ska fatta beslut.

Mivida

Lokal förening som erbjuder gratis råd och stöd till våldsutsatta. Telefonnummer 0761 27 96 97

Väsby tjejjour

Lokal tjejjour, riktar sig främst till den som identifierar sig som tjej och är mellan 12-20 år. 

Huskurage, från oro till omtanke

Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Beställ Huskurages handbok. 

Kvinnofridslinjen

Den nationella stödtelefonen för kvinnor som utsätts eller är oroliga för att utsättas för våld.Telefonnummer 020-50 50 50.

Origo

Kommungemensamt resurscenter Origo i Stockholms län, för ungdomar i åldern 13 – 26 år, som lever i en hederskontext. Telefonnummer 020-25 30 00. Konsultation och rådgivning för yrkesverksamma, telefonnummer 08-508 251 20.

Stödcentrum Nordväst: medling och stöd till unga brottsutsatta

Relationsvåldsteamet Upplands Väsby Kommun

TEL: 08-590 977 74

Öppettider

• Måndag–onsdag: 09.00–16.15 (lunchstängt 12.00-13.00)

• Torsdag: 09.00–17.15 (lunchstängt 12.00-13.00)

• Fredag: 09.00–14.15 (lunchstängt 12.00-13.00)

MAIL: relationsvald@upplandsvasby.se