Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

I vår hantering av dina personuppgifter är det viktigt att du vet vilka uppgifter som vi behöver från dig och hur vi behandlar dem. Här nedan svarar vi på vanliga frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig är Tryggare Väsby – Fastighetsägare i samverkan, org.nr xxxx

Besöksadress: Centralvägen 1, 194 22 Upplands Väsby

Vad är en personuppgift och en behandling av en personuppgift?

En personuppgift är alla de uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. Det kan till exempel vara personnummer eller namn i kombination med adress etc. En behandling av en personuppgift är det som utförs med uppgifterna, oavsett om det är manuellt eller automatiserat. Det kan t.ex. vara insamling, lagring, strukturering, bearbetning eller radering av uppgifterna.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi vill använda personuppgifter för att kunna optimera våra tjänster och utföra de åtaganden som erbjuds på hemsidan.

Vem får behandla dina personuppgifter?

Det finns interna rutiner och riktlinjer för vem som får hantera dina personuppgifter på Tryggare Väsby – Fastighetsägare i samverkan. Det säkerställer vi också genom att säkra våra system med behörighetshantering så att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att behöva låta ett annat bolag hantera dina personuppgifter t.ex. våra tjänsteleverantörer för system där vi lagrar data. När vi låter ett annat bolag hantera personuppgifter granskar vi alltid bolaget först och säkerställer att de följer krav och instruktioner på hur de får hantera personuppgifter, via personuppgiftsbiträdesavtal.

Hur får personuppgifterna behandlas?

Vi lagrar din data inom EU/EES och ställer samma krav på våra personuppgiftsbiträden och tjänsteleverantörer.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras hos Tryggare Väsby – Fastighetsägare i samverkan endast så länge det finns en laglig grund för behandlingen. Det kan t.ex. innebära att vi behöver lagra personuppgifter för att följa lagar som kräver det. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Vilka rättigheter har du vars personuppgifter behandlas hos oss?

Du som på något sätt har lämnat personuppgifter till oss på Tryggare Väsby – Fastighetsägare i samverkan, har möjlighet att begära nedanstående beträffande till dina personuppgifter. Om vi tar emot en begäran för någon av rättigheterna måste vi kunna säkerställa din identitet. Du kan därför komma att behöva identifiera dig.

Rätten till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till och besked om vilka personuppgifter som vi behandlas om dig. Tillgång och besked kan du få i ett så kallat registerutdrag. I det tydliggör vi vilka personuppgifter som vi har om dig och varför vi behöver dem.

Rätten till rättelse av dina personuppgifter

Du har rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas om dig ifall dessa är felaktiga

Rätten till radering av dina personuppgifter

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Det kan t.ex. vara att vårt ändamål med behandlingen har upphört eller att du anser att vi använder fler personuppgifter än nödvändigt. Vid en sådan begäran kommer vi att pröva om personuppgifterna kan raderas, vi kan t.ex. vara skyldiga att bevara enligt rättslig förpliktelse.

Rätten att säga invända mot och/eller begränsa en behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att invända dig mot behandlingar som utförs på dina personuppgifter. Du kan till exempel invända dig mot en behandling tillfälligt om personuppgifterna varit/är felaktiga. Du har även rätt att specifikt invända dig mot behandlingar för nedanstående:

-   Direktmarknadsföring: Du har rätt att invända dig mot vår behandling av dina personuppgifter som berör direktmarknadsföring och till exempel kunna avregistrera dig från våra nyhetsbrev. Direktmarknadsföring kan till exempel vara e-post, sms och fysisk reklam.

-   Berättigat intresse: Du har rätt att invända dig mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på intresseavvägning. Det innebär att vi då endast har rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter om vi kan visa att vårt berättigade intresse är större än ditt och dina rättigheter. Vi har även rätt att fortsätta behandla de personuppgifter som befinner sig under rättslig förpliktelse.

Rätten till dataportabilitet

Om behandlingen grundar sig på samtycke, avtal och om så är tekniskt möjligt har du rätten begära dataportabilitet. Detta gäller endast de uppgifter som finns i ett strukturerat format och som du själv har tillhandahållit oss.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Kontaktperson: Karin Göransson (personuppgiftsansvarig)

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna

Tryggare Väsby – Fastighetsägare i samverkan

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Har du klagomål på hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig

Namn: Karin Göransson (personuppgiftsansvarig)

Telefon: 0735244079

E-post: karin.goransson@trygghetscertifiering.se

Tryggare Väsby – Fastighetsägare i samverkan

Organisationsnummer: xxxx

Tryggare Väsby – Fastighetsägare i samverkan

Centralvägen 1

194 22 Upplands Väsby